Το εργαστήριο, στο πλαίσιο των ερευνητικών του δραστηριοτήτων, παρέχει υπηρεσίες οι οποίες σχετίζονται με τα εξής:

Βιώσιμη Ανάπτυξη - Παραγωγή

Ανάλυση Κύκλου Ζωής προϊόντων και διεργασιών.

Ανάλυση δυναμικού ανάπτυξης οικο-βιομηχανικών πάρκων.

Ανακύκλωση, επανάχρηση και ενεργειακή αξιοποίηση απορριμάτων.

Βελτιστοποίηση της περιβαλλοντικής επίδοσης παραγωγικής διαδικασίας.

Αξιολόγηση βιωσιμότητας βιομηχανικών συστημάτων και διεργασιών.

Περιβαλλοντική Διαχείριση - Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας

Αποτίμηση του ανθρακικού αποτυπώματος συστημάτων.

Αποτίμησης της φέρουσας ικανότητας συστημάτων.

Εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και βελτίωση ποιότητας εσωτερικού περιβάλλοντος στα κτίρια.

Σχεδιασμός, διαστασιολόγηση και οικονομοτεχνική σκοπιμότητα συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Διερεύνηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

Χαρακτηρισμός πηγών ρύπανσης.

Εφαρμογή Συστημάτων Περιβαλλοντικής Διαχείρισης.

Περιβαλλοντική Τεχνολογία - Ατμοσφαιρική Ρύπανση

Αποτίμηση της ποιότητας αέρα σε εσωτερικούς χώρους και αστικό περιβάλλον.

Μελέτη της προέλεσης των αιωρούμενων σωματιδίων σε σημεία ενδιαφέροντος.

Μελέτη συσχέτισης αιωρούμενων σωματιδίων με άλλους παράγοντες (μέταλλα, υγρασία κ.λπ.).

Βελτίωση διαχείρισης ειδικών κατηγοριών στερεών αποβλήτων και απορριμάτων.