Προπτυχιακές

Μεταπτυχιακές

Ανασκόπηση και κριτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ατυχήματα στο βιομηχανικό τομέα πετρελαίου.
Ανασκόπηση και κριτική αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από ατυχήματα στο βιομηχανικό τομέα φυσικού αερίου.
Εταιρική περιβαλλοντική επίδοση βιομηχανίας πετρελαίου και αερίου.